Crowdfunding Consultatie 2017

Vorige week (26 november) sloot de Crowdfunding-consultatie van het Ministerie van Financiën. Tot de consultatie is besloten wegens het `volwassen worden´ van crowdfunding (groei van 90 mln. in 2015 naar 143 mln. in 2016) en hoe daar in de toekomst op te anticiperen qua regelgeving, specifiek gericht op regelgeving voor onderhandse leningen via crowdfunding platforms, de zogenaamde COL. Op de website van het ministerie is een twintigtal reacties op de consultatie te lezen.

Van upfront-fee naar servicing-fee

Uit die reacties bleek o.a. dat sommigen de mening zijn toegedaan dat het verdienmodel van crowdfunding platforms moet veranderen. In plaats van een hoge plaatsings-fee dan wel direct aftikken van de fee bij behalen van de campagne, naar een geleidelijke servicing fee. Inhoudende dat er in termijnen wordt afgelost. De reden die hiervoor gegeven wordt is om risico’s te verkleinen tot faillissement van een platform.
Echter, ik ben dezelfde mening toegedaan maar om een andere reden. Het feit dat een COL direct bij behaling van een campagne betaald wordt, kan de druk, prikkel of noodzaak weghalen om als goede bemiddelaar op te treden tussen investeerders en crowdfunder indien er problemen rijzen, wat kan leiden tot onwenselijke situaties. Zeker in het geval consumenten met weinig financiële kennis betrokken zijn.

Daarnaast vraag ik mij af of een additioneel verdienmodel mogelijk is in die zin dat ook de investeerders periodiek gaan betalen aan het platform. Een idee is om investeerders goede voorlichting te geven eer zij gaan financieren en in ruil daarvoor bijvoorbeeld max.1% procent van de aflossingsrente afstaan aan het platform. Op deze manier krijgt het platform een incentive om gedegen advies te geven aan de investeerder en een risicoanalyse uit te voeren. Diegenen die geen persoonlijk advies willen staan geen percentage van de rente af.

Zorgplicht particuliere investeerders

In de consultatie werd tevens geopperd om particuliere investeerders max. 10% van hun vrij te investeren vermogen te laten investeren in een crowdfunding project, met een max van 80.000 euro, dan wel dat dit duidelijk geadviseerd dient te worden. Deze 10%-maatregel acht ik niet nodig als dwingende regel, dat zou betuttelend zijn en niet passend bij een modern ondernemersklimaat. Particulieren die willen investeren kunnen een platform aanspreken en daar de risico’s mee doornemen. Wel ben ik voorstander dat deze mededeling/dan wel de risico’s van crowdfunding goed zichtbaar is op de website en op het moment dat een investeerder een investering wil doen boven een x-bedrag. Het platform Kapitaal Op Maat geeft daarin een helder voorbeeld.

De maatregel voor de investeerderstoets bij particulieren indien er boven de 500 euro geïnvesteerd wil worden, vind ik tevens betuttelend en niet de taak van een platform om dwingend opgelegd te krijgen en kan via zelfregulering afgesproken worden. Hetzelfde geldt voor de verplichte 48-uurs regeling voorafgaand aan een project. Dat lijkt mij een optie die door projecteigenaar en platform prima zelf gereguleerd zou kunnen worden.

Zelfregulering

Dit brengt mij dat zelfregulering van platforms en het wettelijk aansprakelijk stellen voor afwezigheid van goede informatievoorziening een pre is (zorgplicht). De volgende informatie zou mijns inziens hierbij te allen tijde verstrekt moeten kunnen worden door het platform:

  • Naam onderneming,
  • Inschrijving kvk
  • Leendoel
  • Leenbedrag
  • Rentebedrag
  • Aflossingstermijn
  • Investeringsbegroting
  • Periodieke voortgang van het project gedurende de aflossingsperiode
  • Werkwijze bij faillissement projecteigenaar of niet tijdig aan de betaalverplichting kunnen voldoen
  • en reeds andere voor het project relevant geachte informatie, zo niet indirect aangeleverd door de aanvrager (met platform als tussenpersoon).

Deze punten zouden via zelfregulering/keurmerk tot stand kunnen komen, waarbij het platform een belangrijke rol als bemiddelaar op zich neemt.

Bekijk hier de reacties op de consultatie: https://www.internetconsultatie.nl/crowdfunding/reactie/8b1f50e4-47a7-4d27-bd8f-66e668d5d529

En hierbij een overzicht van de belangrijkste huidige voorschriften van het AFM.

 

Lees ook:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.